صنایع دستی

هنرهای صناعی و هنرهای سنتی

بشر از زمانی که آموخت از تغییر طبیعت ابزار و وسایل مورد نیاز خودش را فراهم کند مشغول ساخت صنایع دستی شد. در مسیر رشد تمدن‌های بشری این مصنوعات نیز تغییر کرده‌اند و تکامل یافته‌اند. امروزه صنایع دستی از جمله میراث فرهنگی یک کشور به حساب می‌آیند و بخشی از هویت فرهنگی/بومی آن ملت را در خود بروز می‌دهند. در این مقاله بیشتر در مورد این موضوعات گفت و گو خواهیم کرد.